JEMGYÝET

Gazagystanda Prezident saýlawlary geçiriler

Gazagystanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Kasym Jomart Tokaýew ýurtda Prezident saýlawlarynyň bellenilen wagtyndan ozal geçiriljekdigini mälim etdi. Bu barada ol gazak halky ýerli teleýaýlymlarda göni ýaýlym arkaly habar berdi.

Wagtlaýyn Prezident öz çykyşynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawynyň şu ýylyň 9-njy iýunynda geçiriljekdigini habar berdi. «Bu karara gelmezden ozal, Gazagystanyň birinji Prezidenti Nursultan Nazorbaýew hem-de döwlet ýolbaşçylarynyň birnäçesi bilen maslahatlaşdym. Bu karara olar hem garşy çykmadylar. Nobatdan daşary Prezident saýlawlarynyň geçirilmegi milli syýasatymyzda möhüm gadam bolar» diýip, Kasym Jomart Tokaýew öz çykyşynda aýtdy.

Şeýle hem ol Prezident saýlawlarynyň demokratik esaslara daýanyp, ýokary derejede geçiriljekdigine ynandyrdy.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri