DÜNÝÄ

«Garri Potteriň» audio kitaby döredildi

Dünýä meşhur fantastik eserleriň biri bolan «Garri Potter» kitabynyň audio görnüşi okyjylara ýetirildi. Okyjylar bu audio kitaby tölegsiz görnüşde ulanyp bilerler. Bu kitaby audio sese geçiren Stefin Fraýdyr. Bu kitap diňe bir iňlis dilinde däl-de eýsem, ispan, fransuz, italiýan, nemes hem-de ýapon dillerinde döredildi. «Garri Potter» indi ençeme adam üçin elýeterli kitaplaryň birine öwrüldi. Ýazyjy J.K.Rouling öz kitabynyň okyjylara has hem elýeter bolanyna diýseň begendi.

Ýene-de okaň

Türki Döwletleriň Guramasynyň döwletleri azyk howpsuzlygy boýunça ylalaşyk baglaşarlar

Türkmenistanyň Prezidenti kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Russiýada saparda bolar

Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmen-fransuz ykdysady hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň muzeýine türkmen milli gymmatlyklarynyň gowşurylmagy