Garpyz tohumlarynyň saglyga peýdasy

Tomus möwsümi birnäçe datly miweleriň, gök-önümleriň ýetişýän döwrüdir. Bu möwsümde iň bir köp ulanylýan bakja ekinleriniň biri-de garpyzdyr. Tagamly, güýçlendiriji, kaloriyasy az bolan garpyzyň peýdaly taraplary-da az däl.

Aslynda garpyz näme üçin peydaly?

Belli bolşy ýaly, içimlik suw bedendäki ähli metabolik hadysalar üçin zerurdyr, aýratyn hem yssy howada. Garpyzyň takmynan 90-95% suw, içindäki suw bilen süýümiň birleşmegi bolsa az iýmit bilen köp kaloriýa sarp etmäge mümkinçilik beryär. 100 gramynda bary-ýogy 27-30 kkal bolup, bu beýleki miwelerden pesdir. Garpyzyň diňe etlek şireli bölegi däl-de, tohumlary-da ähmiýetlidir.

  • Ýürek üçin peýdasy

Garpyz tohumlaryndaky käbir iýmitlik elementler ýüregiň kadaly işlemegi üçin peýdalydyr. Geçirilen gözlegler garpyzdan tapylan likopin ýaly antioksidant maddanyň bedendäki holesteriniň derejesini we gan basyşyny peseldip biljekdigini görkezdi. Ol bedende azot oksidiniň derejesini ýokarlandyryp bilýän maddany hem öz içine alýar. Azot oksidi gan damarlarynyň giňelmegine kömek edýär, bu bolsa gan basyşyny peseldýär.

  • Az kaloriýalylygy bilen tapawutlanýar

Köp adamlar garpyz iýenlerinde onuň tohumlaryny iýmekden saklanýarlar, ýa-da diňe garpyzyň tohumsyz, az tohumly görnüşlerini saýlaýarlar. 30 gram garpyz tohumynda takmynan 150-160 kaloriýa bar. Çünki onuň köp bölegini suw tutýar.

  • Peýdaly elementleriň hem çeşmesidir

Bulardan başga-da garpyz tohumlary sinkiň hem ajaýyp çeşmesidir. Sinkiň gündelik bahasynyň takmynan 25 göterimini üpjün edýär. Sink adam bedeniniň immun, iýmit siňdiriş we nerw ulgamyna täsir edýär. Şeýle-de 42 gram tohumda 21 mg magniý bar, bu bolsa magniniň gündelik bahasynyň 5 göterimine deňdir. Gözlegleriň görkezişi ýaly, bedende köp sanly metabolik funksiýalar, immun ulgamynyň, ýüregiň we süňkleriň saglygy üçin uly ýaşlylara her gün 420 mg magniý zerurdyr. Garpyz tohumlarynda gemoglobiniň möhüm bölegi bolan demir, doymadyk we doýan ýag kislotalarynyň baý çeşmesi bar. Bu ýaglar ýürek agyrysyndan we insultdan goranmakda we gandaky holesteriniň derejesini peseltmekde peýdalydyr.

Gündelik durmuşymyzda iýmitlik maksady bilen garpyz tohumlaryny has amatly sarp etmek üçin olary 150-170 derejede gowrup ulanyp bilersiňiz. Bu bolsa terligine has köp sarp edilýän garpyzyň ýene-de bir ähmiýetli azyklyk maksatly tarapydyr.

Güljan Törekulyýewa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Olimpiýa oýunlarynyň açylyşyna 15 prezidente garaşylýar

 

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar