Garaşmak

Şeýle seredeniňde ýönekeýje söz ýaly welin, meniň ýüregime girip görseňiz, bu beýle däl. Garaşmak onda-da intizar ýola dikip garaşmagyň nähili hupbatynyň bardygyny, siz bir bilsediňiz. Muňa haçan-da, kalbyňyzda söýgi ody dörän ynsan düşünäýmese, başgalar düşüner öýdemok. Niçeme-niçeme eserleri okap, söýginiň şeýle ezýet çekdiriji derdiniň bardygyny bilsem-de, bu derdiň öz başyňa düşende beýle-beýle oýunlary turuzjagyny hiç haçan pikir etmändirin. Soraman gelýän söýgi. Ol islendik wagty seniň başyňy aýlap, ähli zatdan sowaşdyraýýan eken. Söýgi. Ilkinji garaýyşlardan döreýän söýgi. Birek-biregi tanamazdan, bilmezden tötänlikde göreçleriň kaklyşyp, birek-birege gönügen nazarlardan dörän uçgunyň köräp, gylaw almagyna näme sebäp bolýarka? Men ony tanamok. Ol hem meni. Hat-da adynam bilemok. Sataşanymyzda-da nirelerden  bir ýerden özüňe gönügen nazary duýmazlyk asla mümkin däl. Şol tarapa seretmezlige çalyşsaň-da, öz erkiňe bagly bolmadyk nämälim duýgularyň girdabyna düşeniňi duýman galýarsyň. Näme üçin? Soňky döwürde meniň göwnüme bolmasa, sen maňa sataşanyňda özüňi oňaýsyz alyp barýan ýaly, aljyraýaňmy ýa-da… Ony seniň hereketleriňden aňmaga çalyşýaryn. Bir zatlar aýtmaga ymtylýan ýaly, ýöne nämedir bir zat seni saklaýar. Çekinýäňmi ýa-da utanýaňmy bilmedim. Ýöne seniň garaýyşlaryň, maňa gönügen nazaryň sözlemeseň hem ýüregiňi açyp berip dur. Belki, meniň dillerime garaşýansyň. Ýok, ýok, ol hiç haçan bolmajak zat. Gyzlar hiç wagt öz söýgüsini ilki aýan edýän däldir. Ol gyzlara mahsus bolmadyk häsiýetlerdir. Gyzlar söýgi meselesinde näçe ejir, ezýet çekseler-de, ilki dillenmegi diýseň ýerliksiz, utanç hasaplaýarlar. Bu türkmençiligiň kada-kanunlaryna gelişmeýän hereketler hasaplanylýar.

Ara köp wagt düşdi. Görüp otursam, seni görmänime iki hepde bolupdyr. Saňa sataşaryn diýen umyt bilen okuwa gidýärin. Birden ýitip gitmegiňi öz ýanymdan gowulyga ýorýaryn. Günde sen hakdaky ýatlamalar bilen ýaşaýaryn. Ýöne geçen hepdäň uzaklygy seni menden azajyk daşlaşdyrdy. Wiý, meniň diýip oturan zadym näme? Biz bir gezegem birek-birege söz gatyp görmedik ahyryn. Bir-birimizi daşymyzdan görüp, gözler bilen gürleşmek belki, söýgi alamatlary bolsa-da, tanaman, bilmän kimdir birini söýüp bolarmy? Häli-şindi tanamaýan adamyň ýadyňa düşüp durmagyna näme sebäp bolup biler? Öz-özüme sowal berip, şol her günki gatnaýan ýodamdan okuwa barýaryn. Pikirleriň girdabyna düşüp, daş-töweregime seretmändirin. Başymy galdyrsam şol owadan gözler maňa ýylgyryp seredip dur. Geçip gidibermekçi bolsam, ilkinji gezek baş atyp salam berdim. Sen baş atdyň-da, geçip gitdiň. Öz duýgyňy basyp, oňa garşy gitmekden ejirli zat ýok eken. Gyz utanjaňlygy ähli zatdan rüstem geldi. Emma men entägem onuň maňa düşünmegine garaşyp gezýärin…

Okap bilersiňiz  “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Allanazar Jumaýew,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag

kommunikasiýalary institutynyň talyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!