TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Garaş maňa!

Garaş maña!
Gelerin men dolanyp,
Garaş maña, elleriñe gül alyp.
Asyl-ha sen garaşmakdan ýadama,
Söýgi bir gez berilýändir adama.
Wagtyñ gar-ýagmyry geçsin sowulyp,
Epgekler, ýalynlar bilmez gowuryp.
Söýgiñi täç edip göter belende
Begeneýin alyslardan göremde.
Şonda ak guş deýin gelerin uçup,
Çekinmän illere syrymy açyp.
Altyn reñk söýgimi daşyña dolap,
Dolan Aý deñinden märekä garap,
Bagt hakda joşup aýdym aýdaryn,
Eliñ tutup zemin sary gaýdaryn.
Garaş maña!

Jahantäç Öwezowa

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle