JEMGYÝET

«Gara inedördüliň» syry

Meşhur nakgaş Kazimir Malewiçiň döredijiligine degişli «Gara inedördül» eseri özünde gizleýän syralary bilen akyllary haýrana goýmagyny dowam etdirýär. Dogry, ylym bu eseriň syrlarynyň birnäçesiniň üstüni açdy, ýöne onuň syrlary çözüldigiçe köpelip barýar.

Dünýä metbugatynda berilýän habarlara laýyklykda, meşhur eseriň syrlarynyň ýene-de ikisi çözüldi. Aslynda, eseriň ady «Gara inedördül» bolsa-da, onuň asyl reňki gara däl eken. Nakgaş dürli reňkleri garyp, gara ýakyn reňki alypdyr. Täsin tarapy, garylan reňkleriň arasynda gara reňk hiç hili ýok.

Eseriň ýene-de bir aýratynlygy ondaky şekilleriň hiç biriniň hem beýleki bir şekile parallel ýerleşmeýänligidir.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär