SIZDEN GELENLER

“Garaṣsyzlyk-parahatlyk binýady” atly sergi geçirildi

Şu gün Türkmenistanynyñ Çeperçilik sergiler müdirligi we ṣekillendiriṣ sungatynyñ sergi merkezinde Türkmenistanyñ ṣanly Garaṣsyzlygynyñ 32 ýyllyk toýy mynasybetli “Garaṣsyzlyk-parahatlyk binýady” atly sergi gurnaldy. Sergide ýurdumyzyñ suratkeṣleriniñ ṣekillendiriṣ we amaly-haṣam sungatynyñ naýbaṣy eserleriniñ 200- den gowragy görkezildi.

Serginiñ açylyṣynda YUNESKO-nyñ iṣleri boýunça Türkmenistanyñ milli toparynyñ jogapkär sekretary Çynar Täjiýewna Rüstemowa, Suratkeṣler birleṣiginiñ baṣlygy Çarymyrat Ýazmyradow baṣga-da birnäçe döredijilik iṣgärleri çykyṣ etdiler.

Baýramçylyk buỳsançlaryndan soñra sergide goýulan surat eserlerine syn edildi. Ýurdumyzyñ ussat suratkeṣleri -türkmen ruhuna, medeniýetine kybap gelýän ajaýyp eserleri ussatlarça çekmegi baṣarypdyrlar. Kakageldi Seýitmuhammedowyñ, Azat Myradowyñ, Polat Garryýewiñ, Amanmuhammet Ataballyýewiñ, Owgan Owganowyñ, Ogulsuraý Akmyradowanyñ, Abdymuhammet Oramadowyñ eserleri sergä aýratyn öwüṣgin çaýdy.

Beýik Garaṣsyzlygymyzyñ 32 ýyllyk toýunyñ öñ ýanynda guralan sergä -döredijilik iṣgärleri, talyplar, sungaty söýüjiler gatnaṣdylar. Sergi jaýy baýramçylygyñ öñ ýany özboluṣly gözellige beslendi.

Bägül Kakalyýewa,

TDM-niñ Halkara gatnaṣyklary instititynyñ talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar syýasaty barha dabaralanýar

Oba hojalygyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti

Otag gülleriniň ynsan saglygyna edýän peýdasy

Ýurdumyzyň suratkeṣlleriniñ toparlaỳyn sergisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Ekologiýa abadançylygy — ýagty geljege binýat

Aşgabatda sport baýramçylygy badalga alýar