JEMGYÝET

`Ganly Aý` hadysasy

Ýekşenbeden duşenbä geçilýän gije Günüň, Aýyň we dünýäniň bir hatara düzülip, Aý tutulmasy hadysasy boldy. Käbir halklarda «ganly Aý» görnüşinde teswirlenýän bu ýagdaý juda täsin tebigy hadysadyr. Sebäbi şeýle ýagdaýda Günüň yşyklary Aýa düşüp, reňkini üýtgedýär. Bu hadysanyň şu ýylyň dowamyndaky ýeke-täk Aý tutulmasy bolandygyny bellemek gerek.

Aý tutulmasy dünýä döwletleriniň geografiki ýerleşişine görä, 20 minutdan 50 minuda çenli dowam edýär. Dolulygyna tutulmanyň 1 sagat 2 minut, jemi bolsa bu hadysanyň 5 sagat 12 minuda çenli dowam edýänligini bellenilýär.

Ol Demirgazyk we Günorta Amerikada, Grenlandiýa adasynda, Islandiýada, Irlandiýada, Beýik Britaniýada, Norwegiýada, Şewsiýada, Portugaliýada, Fransiýada we Ispaniýada ýaşaýanlar Aýyň dolulygyna tutulmagyny görüp bildiler. Ýewropanyň galan döwletlerinde, Aziýanyň agramly böleginde hem-de Afrikada bolsa bu ýagdaý bölekleýin görünýär.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler