TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gan basyşynyň melhemi

Helsinski uniwersitetiniň alymlary brusnika ösümliginden ýasalan içginiň ýokary gan basyşyny kadalaşdyrmakda iň peýdaly melhemdigini aýdýarlar. Bu barada «MedicalXpress» neşiriniň habarynda nygtalýar.

Munuň üçin bilermenler ýörite synag hem geçirdiler. Ýokary gan basyşy bar diýilýän jandarlarda geçirilen synagda olara klýukwa, gara smorodina we brusnika şerbetleri berildi. Bu ösümlikleriň gan basyşyny kadalaşdyrmakdaky peýdasy lukmançylyk ylmy tarapyndan tassyklanandyr.

Geçirilen tejribede brusnikadan taýýarlanan şerbet iň ýokary netijäni görkezdi. Asyl görlüp oturylsa, ömri uzaltmakda hem brusnikanyň ähmiýeti uly bolup biljek eken.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady

Teswirle