JEMGYÝET

Gambiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gambiýa Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň sekretary, Gambiýa Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ebrima Sisaýyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar iki ýurduň Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki iri halkara guramalarynyň çäklerindäki syýasy gatnaşyklarynyň netijeliligine ýokary baha berdiler.

Şeýle hem duşuşygyň dowamynda, taraplar Türkmenistan bilen Gambiýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň syýasy-diplomatik ugurlaryny berkitmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da gepleşikleriň çäklerinde şertnama-hukuk ulgamyna degişli meselelere seredildi.

Maslahatlaşylan meselelerden ugur alyp taraplar söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen yzygiderli syýasy geňeşmeleri geçirmekligiň ähmiýetini bellediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy

Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gaz almagy artdyrdy

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi