TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Galyndylardan ýasalan elektroulag

Niderlandlaryň Eindhowen şäherinde ýerleşýän tehniki uniwersitetiniň 22 talyby 18 aýyň içinde täze üýtgeşik elektroulag döretdiler. Deňizdäki plastmassadan we öý galyndylaryndan ýasalan bu ulaga talyplar “Luka” diýip atlandyrdylar. “Reuters” habar gullugynyň habar bermegine görä, sary reňkli iki orunlyk ulagda sport awtoulag oturgyçlary ýerleşdirilendir.

Bu elektroulag sagatda 90 kilometre ýetip bilýär we doly tok alan mahalynda 220 kilometre çenli aralygy geçip bilýär. Taslamanyň ýolbaşçysy Lisa van Etten: “Bu awtoulag hakykatdanam zibilden ýasaldy” diýip, “Reuters” habar gullugyna beýanat berdi.

Awtoulagyň kuzowasynda – telewizorlarda, oýunjaklarda ýa-da aşhana enjamlarynda ulanylýan gaty plastmassa ulanypdyrlar.

“Biz galyndylaryň peýdasyny görýäris, awtoulag kompaniýalary galyndy materiallaryny ulanyp başlar diýip umyt edýäris” –diýip, önümçilik toparynyň agzasy Matteýs wan Wiýk belläp geçdi.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle