TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Galp nusgasyny öndürip bolmaz

«Nike» kompaniýasynyň sanly tehnologiýalara daýanýan hyzmatlarynyň sany gün geçdigiçe artmak bilen. «Korrespondent» neşiriniň ýazmagyna görä, kompaniýanyň täze öndüren blokçeýn sport aýakgaplary üýtgeşik bir aýratynlyga eýe. Ýazylyşy ýaly, bu aýakgaplaryň göçürmesini öndürmek mümkin däldir. Täze önümiň bu aýratynlygy ABŞ-nyň ygtyýarnamalar we söwda belgileri býurosy tarapyndan hem ykrar edildi.

Blokçeýn sport aýakgaplary «CryptoKicks» ady bilen öndürilýär. Aýakgaplaryň her birinde identifikasiýa belgisi bolýar. Beýdilmeginiň esasy maksady galp önümçiligiň öňüni almakdyr. Müşderiler aýakgabyň gabyndaky ştrih kody skanirläp, onuň hakykylygyny ýa-da galpdygyny barlap bilerler.

Egerde aýakgap ikinji elden satylýan bolsa, onda onuň koduny täzeläp bolýar. Mahlasy, kompaniýa onuň galp nusgasynyň öndürilmezligi üçin elinden gelenini edipdir. Göreliň, bu tagallalar ýerine düşermikä?

Ýene-de okaň

Astana Halkara maliýe merkeziniň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistan Özbegistana suwuklandyrylan gaz kömegini berer

Türkmenistan-Özbegistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bellendi

Teswirle