TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Galkynyş” gaz käni TOPH gaz geçirijisi üçin möhümdir

Şu gün – Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy öz işine başlady. Bu forumda çykyş eden “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow “Galkynyş” gaz käniniň özleşdirilmeginiň üçünji tapgyrynyň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi arkaly 33 milliard kubmetr tebigy gaz ibermäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

“Orient” neşiriniň habar bermegine görä, “Galkynyş” gaz käni häzirki wagtda işjeň özlşedirilýär. Bu gaz käni uly tebigy gaz gorlaryna eýe bolup, onuň möçberi 27.4 trillion kubmetr hökmünde bahalandyrylýar.

Uly meýdany we gaz gorlary sebäpli gaz käniniň tapgyrlaýyn özleşdirilmegi üçin strategiýa kabul edildi we her tapgyr öz gezeginde uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdirilen aýratyn taslamalaryň çäginde işlenip düzülýär.

Bu gaz käniniňözleşdirmegiň birinji tapgyrynda “Petrofac”, “CNPC” we “Hyundai Engineering” kompaniýalarynyň gatnaşmagynda täjirçilik gazyny taýýarlamak üçin ýerasty we ýerasty desgalary guruldy.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle