SPORT

Futbol taryhynyň iň çalt goly hasaba alyndy

Angliýanyň “Kroýdon” futbol toparynyň futbolçysy Raýan Holl eminiň jürlewügini çalmagy bilen meýdançanyň merkezinden pökgüni derwezä gönükdirip geçiren goly futbol taryhynyň iň çalt goly hökmünde hasaba alyndy. Bu barada “BBC” neşiri habar berýär.

Holl üçin bu goly geçirmek üçin 2.31 sekunt gerek boldy. “Kroýdon” topary futbolçynyň bu üstünligini hasaba almak üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna ýüz tutdy.

Ýöne Ginnesiň rekordlar kitaby Raýan Holluň bu rekordyny hasaba almady.

– Ajaýyp gol geçirildi. Ýöne gynansak-da, biz professional futbolyň çäginden daşardaky üstünlikleri hasaba alyp bilmeýäris – diýip, Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan beýanat berildi.

“Kroýdon” topary 1953-nji ýylda döredildi we Angliýanyň birinji diwizionynda Günorta okrugyň Günbatar ligasynda çykyş edýär we bu liga höwesjeňleriň ligasydyr.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar