TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Futbol boýunça dünýä çempionatynyň senesine üýtgeşiklik girizilýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda Katar döwleti taryhynda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul edýär. Bu futbol baýramçylygyny 21-nji noýabr-18-nji dekabr aralygynda geçirmek meýilleşdirilipdi.

Ýöne ýer eýeleriniň başlangyjy we teklibi bilen dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy bir gün öňe süýşürilýär. Ýagny, futbol ýaryşyna 20-nji noýabrda badalga berler, şol gün açylyş dabarasy we Katar bilen Ekwadoryň arasyndaky duşuşyk geçiriler.

Adatça, ozal düzülen tertipnama laýyklykda, 21-nji noýabrda açylyş dabarasy we şol gün Senegal bilen Niderlandlar ýygyndylarynyň arasyndaky duşuşygy geçirmek göz öňünde tutulypdy.

Täze giriziljek üýtgeşiklik bilen 21-nji noýabrda geçirilmegi göz öňünde tutulan 3-nji duşuşyk, ýagny Katar bilen Ekwadoryň ýygyndylarynyň arasyndaky duşuşyk bir gün öňe süýşürilýär.

Bu barada kabul edilen ýa-da kabul ediljek çözgüt resmi ýagdaýda aýan edilmedi. Ýöne metbugat neşirlerinde bu barada maglumat berilýär.

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle