SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Fransiýaly syýahatçylar Türkmenistana gelip görmegi meýilleşdirýärler

Syýahatyna Fransiýadan başlan Jillum Riguçini we Çorli Billeý welosipedli amala aşyrýan syýahatynyň çäginde Türkmenistana hem baryp görmegi meýilleşdirýär ― diýip, «Anadolu Ajansı» habar berýär.

Olar düýn Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Beýpazary etrapçasyna baryp ýetdiler.

Fransiýaly iki dost welosipedli syýahatyny Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça amala aşyrýar. Olaryň ýanynda bir sany güjüjek hem bar.

Eýýäm bir ýyl bäri gezelenç edip ýören fransuz syýahatçylar her gün 60 ― 80 kilometr çemesi ýol geçýärler. Olar Türkiýeden soňra Eýrana, ondan soň Türkmenistana geçmegi meýilleşdirýärler.

Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanda-da welosiped sportuna uly üns berilýär. Milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow 19-njy fewralda geçiren Hökümet mejlisinde bu barada ýene-de birnäçe täze tabşyryklary berdi. Bu babatda ýörite Maksatnamanyň hem kabul edilendigini «Atavatan-Türkmenistan» ilkinjileriň biri bolup habar berdi.

 

Ähli Söhbetdeşliklerimiz:

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen

Ýene-de okaň

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Merkezi Aziýanyň iň iri dag-lyža şypahanasy gurlar