TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Fransiýa koronawirus çäklendirmelerini ýatyrdy

Fransiýanyň hökümetiniň çözgüdi bilen 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan halkara syýahatçylar üçin göz öňünde tutulan “COVID-19” pandemiýasy bilen baglanyşykly çäklendirmeler ýatyryldy.

Fransiýanyň Içeri işler ministrliginiň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan ýurda gelýän daşary ýurtly raýatlaryndan talap edilýän doly sanjym edilendigi baradaky kepilnama ýa-da “COVID-19” barlagynyň negatiw netijenamasy ýaly resminamalar mundan beýläk talap edilmeýär.

Bu düzgünnama 1-nji awgustda güýje girdi we onuň Fransiýada dynç alyş döwrüniň iň gyzgalaňly döwründe serhetdäki geçiriş-goýberiş nokatlarynda işleriň çaltlanmagyna mümkinçilik berjekdigi mälim edildi.

– Pandemiýa döwründe Fransiýanyň çäginde koronawirus ýokanjynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen serhet-sanitar gözegçilik nokatlarynda her hepde 6 müňden gowrak adam zähmet çekdi. Bu adamlar serhet gullukçylaryna lukmançylyk barlaglaryny geçirmäge, syýahatçylaryň lukmançylyk resminamalaryny barlamaga ýardam etdi – diýip, Fransiýanyň hökümetiniň beýanatynda bellenilip geçilýär.

Mundan beýläk, koronawirus pandemiýasyna garşy göreşiň çäklerinde adatdan daşary ýagdaý ýatyryldy. Mundan ozal, 12 ýaşdan uly raýatlar Fransiýa girmek islänlerinde, koronawirus test barlagyndan geçmegi zerur bolup durýardy.

Ýöne, Fransiýanyň hökümeti koronawirus ýokanjynyň täze görnüşleriniň ýaýramagyny nazarda tutup, Ýokary saglygy goraýyş müdirligi bilen geňeşmeler geçirmek şerti bilen 2023-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli öňüni alyş çäklendirmelerini girizmek mümkinçiligini saklap galýar.

Ýene-de okaň

ABŞ maýmyn mama keseli üçin adatdan daşary ýagdaý yglan etdi

Ata Watan Eserleri

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Sport maşklary ömrüň dowamlylygyny artdyrýar

Ata Watan Eserleri