SPORT

“Formula” ýaryşynyň senenamasy

Çempionat  Awstriýanyň “Şpilberg” şäherinde başlaýar, bu ýerde 3-5-nji iýul aralygynda, şeýle hem 10-12-nji iýul aralygynda birbada iki tapgyr geçiriler. Soňra ýaryş 17-nji iýuldan 19-njy iýul aralygynda Wengriýanyň “Hungaroring” şäherinde, soňra Angliýanyň “Silwerstone” şäherinde geçiriler. Bu ýaryş hem 31-nji iýuldan 2-nji awgusta we 7-nji awgustdan 9-njy awgust aralygynda iki tapgyrdan ybarat bolar. 14-16-njy awgust aralygynda Ispaniýanyň “Barselona” şäherinde altynjy tapgyr, 28-den 30-a çenli Belgiýada ýedinji tapgyr geçiriler. Ahyrynda sekizinji tapgyr Italiýada guralar. Bu ýaryş 4-6-njy sentýabr aralygynda geçiriler.

Geljekki hepdelerde ýene bir senenamanyň çap edilmegine garaşylýar. “Formula 2” we “Formula 3” tapgyrlarynyň şol bir senede geçiriljekdiklerini belleýärler.

“Formula 1-de” möwsümiň ýaryşlarynyň senesi hem entek doly kesgitlenmedi.

Ýene-de okaň

«Arkadag» topary Russiýanyň «Pari NN» toparyny ýeňdi

Kilian Mbappe Pariždäki karýerasyny tamamlaýar

Ronaldo Messiniň yzyndan ýetdi

Ata Watan Eserleri

Futbol toparlary gyşky transfer döwründe 1.46 milliard sarp etdiler

Ata Watan Eserleri

«Altyn asyr» Moskwanyň «Lokomotiw» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Kot-d’Iwuar – Afrikanyň çempiony