TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Formula 1 sportunda täsin waka

“Formula 1” sportunyň direktory Ross Braun sürüjileriň baýrak gowşurylyş dabarasyny nähili geçiriljekdigini aýtdy. Münberde däp bolşy ýaly baýraklary gowşurmagyň entek mümkin däldigini Braun belledi.

Ross Braun:

“Şuňa meňzeş bir zady gurnamagyň mümkinçiligini göz öňünde tutýarys. Bir görnüşimiz, awtoulaglary ýolda saklap we sürüjiler olaryň öňünde durarlar. Baýrak gowşuryp bilmeris, sebäbi göni aragatnaşyga rugsat berilmeýär, ýöne üstünde işleýäris we meýilleşdirýäris “diýip, Formula 1 sportunyň resmi web sahypasy, Braunyň sözlerine salgylanýar. 2020-nji ýylyň möwsüminiň ilkinji ýaryşynyň Gran Prisi, Awstriýanyň “Red Bull Ring” awtoýaryş meýdançasynda 5-nji iýulda geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Teswirle