TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Ford” kompaniýasyndan täze taslama

Häzirki wagtda dünýäde öndürilýän elektrik ulagynyň sany barha artýar. Şol sebäpli “Ford Motor” kompaniýasynyň baş direktory Jim Farli elektrik ulaglary üçin öz hususy akkumulýator öndürmegi döz öňüne tutýarys diýip, habar berdi. “General Motors” we “Tesla” ýaly awtoulag öndürijileri öz zawodlaryna elektrik ulaglary üçin batareýa öndürmekde milliardlarça dollar maýa goýýarlar. Senagat seljerijileri, geljek ýyllarda elektrik ulaglaryň islegiň artmagy bilen bu batareýa öndürijiler olara ýetişip bilermi diýen ýaly gapma-garşy pikirler alyşdylar. Şeýle hem “GM” we “Hyundai Motor” kompaniýalary 2025-nji ýyla çenli ýylda 1 million elektrik ulagyny öndürmegi we satmagy, “Volkswagen AG” kompaniýasy bolsa 3 million öndürmegi meýilleşdirýändiklerini mälim etdiler.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle