TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

‘Forbes” ýakynlaşýar

Gazagystanly işewür, «Forbes Kazakhstan» we «Forbes Georgia» neşirleriniň baş redaktory Armanjan Baýtasowyň aýtmagyna görä, bu meşhur Žurnaly özbek dilinde hem neşir etmek üçin ygtyýarnama alyndy.

«Forbes Kazakhstan» Žurnaly tarapyndan guralan söhbetdeşlikde işewür özbek «Fotbes Uzbekstanyň» ilkinji sanynyň geljek ýylyň mart aýynda neşir ediljekdigini aýtdy. Işewüriň aýtmagyna görä, bu tutum «Forbesiň» Merkezi Aziýadaky meşhurlygyny has-da artdyrar.
Neşiriň Özbegistandaky redaksiýasy Daşkent şäherinde ýerleşer. Elbetde, täze Žurnalyň sahypalarynda özbek işewürliginden hem täzeliklere, göwrümli söhbetdeşliklere orun berler. Žurnal bilen birlikde, öz we rus dillerinde saýtyň işi hem ýörediler.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle