DÜNÝÄ

‘Forbes” ýakynlaşýar

Gazagystanly işewür, «Forbes Kazakhstan» we «Forbes Georgia» neşirleriniň baş redaktory Armanjan Baýtasowyň aýtmagyna görä, bu meşhur Žurnaly özbek dilinde hem neşir etmek üçin ygtyýarnama alyndy.

«Forbes Kazakhstan» Žurnaly tarapyndan guralan söhbetdeşlikde işewür özbek «Fotbes Uzbekstanyň» ilkinji sanynyň geljek ýylyň mart aýynda neşir ediljekdigini aýtdy. Işewüriň aýtmagyna görä, bu tutum «Forbesiň» Merkezi Aziýadaky meşhurlygyny has-da artdyrar.
Neşiriň Özbegistandaky redaksiýasy Daşkent şäherinde ýerleşer. Elbetde, täze Žurnalyň sahypalarynda özbek işewürliginden hem täzeliklere, göwrümli söhbetdeşliklere orun berler. Žurnal bilen birlikde, öz we rus dillerinde saýtyň işi hem ýörediler.

Ýene-de okaň

Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleri Moskwada duşuşar

Gyrgyzystanyň baýdagynyň dizaýny üýtgediler

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri