TEHNOLOGIÝA

Florida kanuny 14 ýaşa ýetmedikler üçin sosial mediany gadagan edýär

Florida ştatynyň häkimi Ron DeSantis 14 ýaşa ýetmedikleriň ene-atalarynyň razylygyna garamazdan sosial media hasaplaryny açmagyny gadagan edýän kanuna gol çekdi. Bu kämillik ýaşyna ýetmedikleriň sosial mediýa girmegini çäklendirmäge gönükdirilen iň çäklendiriji kanunlaryň biridir.

Täze kanuna laýyklykda, sosial media kompaniýalary 14 ýaşa ýetmedikler tarapyndan ulanyljak hasaplary ýapmaly. Şeýle hem, platformalar ene-atalaryň ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedikleriň görkezmesi boýunça hasaplary ýatyrmaly we hasaplardan ähli maglumatlar öçürilmeli.

Bu täze kanun 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girer.

Täze kanuna laýyklykda, 14 ýa-da 15 ýaşyndaky kämillik ýaşyna ýetmedikler ene-atasynyň razyçylygy bilen sosial media hasaby alyp bilerler. Ene-atasynyň ýa-da hossarynyň razyçylygy bolmasa, bu ýaşdaky ýetginjeklere degişli hasaplar ýatyrylmalydyr.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer