JEMGYÝET

Finalyň ady: Fransiýa – Horwatiýa

Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda jemleýji duşuşyklar galdy. Dünýäniň baş kubogynyň almak ugurndaky final duşuşygynda Fransiýa bilen Horwatiýanyň ýygyndylary duşuşar. Fransiýa Belgiýanyň ýygyndysyny 1:0 hasabynda utup, 20 ýyldan soňra täzeden finala çykdy.

Horwatiýa bolsa şu çempionatda erjel oýnap, finala galmagy başardy. Olar futbolyň ata watany bolan Angliýanyň milli ýygyndysyny 2:1 hasabynda utdy. Oýun diýseň ýatda galyjy pursatlary özünde jemledi. Türkiýe emin Jüneýt Çakyryň eminlik eden duşuşygyň 5-nji minutynda Angliýanyň ýygyndysy öňe saýlandy. Oýnuň birinji ýarymy şu hasap bilen tamamlandy.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda erjel oýun görkezen horwatlar 68-nji minutda Perişiç bilen hasaby deňledi. Duşuşykda 30 minut goşmaça wagt berildi. Goşmaça wagtyň ilkinji 15 minudynda toparlara tapawutlanmak başartmady. Ikinji 15 minutda has gowy oýnan Horwatiýanyň ýygyndysy 109-njy minutda Manjukiç bilen hasaby 2:1-e getirdi we ýeňiş gazandy.

15-NJI IÝUL FINAL

20:00 Fransiýa – Horwatiýa

 14-NJI IÝUL 3-NJI ÝER ÜÇIN DUŞUŞYK

19:00 BELGIÝA – ANGLIÝA

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi