TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

FIFA Türkmenistanda zehinleri ösdürmek taslamasyny durmuşa geçirmek isleýär

FIFA-nyň sebitleýin tehniki gözükdirijisi Gaýoz Darsadze (Gruziýa) 17-19-njy maý aralygynda Türkmenistanda iş sapary bilen boldy.

FIFA-nyň tehniki gözükdirijisi iki günlük iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçylar düzümi hem-de TFF-niň Tehniki bölüminiň hünärmenleri bilen 2023-nji – 2026-njy ýyllaryň aralygyna niýetlenen Zehinleri ösdürmek taslamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Mundan başga-da, FIFA-nyň wekili ýerli futbol hünärmenleri bilen golaý geljekde Türkmenistanda futboly ösdürmek babatynda hem gepleşikleri geçirdi.

Ýeri gelende bellesek, maksatnamanyň özeni ýerli futbol assosiasiýalarda hem-de federasiýalarda ýaş oýunçylary taýýarlap ýetişdirmek babatynda seljerme işlerini geçirmekden ybarat bolup durýar. Şol bir wagtda, FIFA-nyň hünärmenleriniň işläp düzen taslamasy her bir ýurduň milli mentalitetini göz öňünde tutup, onuň durmuşa geçirilmegini meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanly tennisçiler Özbegistanyň ýygyndysyny taryhy ýeňiş bilen utdy

Bellingem “Real” toparyna geçdi

43 ýyldan soňra kubok gazandy

Teswirle