TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“FIFA 21” oýny sargyda taýýar

Futbol janköýerleri öýde oturan ýerlerinde öz oýun oýnalýan enjamlarynda futbol oýnuny oýnamagy diýseň halaýarlar. Şonuň üçin “Sony” kompaniýasy her ýylda futbol oýunynyň täze görnüşini muşdaklara ýetirýärler. Ynha indi garaşylan “FIFA 21” futbol oýuny hem sargyt edilmäge taýýar hala geldi.

“FIFA 21” “Playstation 4” oýun enjamy üçin niýetlenendir. “FIFA 21” oýnunyň “Ultimate” görnüşini alanlar 6-njy oktýabrdan başlap oýnap bilerler. Ynha indi gysga wagtdan “FIFA 21” oýny dünýäniň dürli künjegindäki futbol janköýerleri üçin elýeterli bolar.

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle