TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Faraonyň heýkeli tapyldy

Müsüriň Giza şäherinde arheologlar gadymy Müsür hudaýy Ptahyň ybadathanasynda geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde meşhur faraonlaryň biri Ramzes II-niň heýkeliniň ýokarky bölegini tapdylar.

«Faraonyň heýkeli granit daşyndan ýasalypdyr. Gadymy ynançlara görä, oňa güýjüň, ýaşaýyş çeşmesiniň we gizlin ruhuň hudaýy hökmünde garalypdyr» diýip, Müsüriň Gadymy ýadygärlikler boýunça milli geňeşiniň baş kätibi Mustafa Waziri metbugata gürrüň berdi.

Tapylan heýkeliň beýikligi 105, ini 55 santimetre deň. Heýkeliň depesindäki ýokary göterilip duran eller ýaşaýyşyň güýjüni aňladypdyr diýlip düşündirilýär.

 

 

Agageldi ITALMAZOW

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle