DÜNÝÄ

Farah Kariminiň Türkmenistana sapary

2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Farah Karimi bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa halkara guramalar, şol sanda ÝHHG bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini hem-de bu gurama bilen özara gatnaşyklaryň geriminiň täze ugurlar boýunça giňeldilýändigini belledi.

Duşuşykda ýurdumyz tarapyndan öňe sürülýän ählumumy howpsuzlyk strategiýasynyň esasy ugurlary, şeýle hem ýüze çykýan dürli halkara ýagdaýlary syýasy-diplomatik ýollar arkaly çözmekde diplomatiýanyň gurallaryny ulanmak we dialogyň medeniýetiniň ähmiýeti baradaky ýurdumyzyň başlangyçlarynyň dünýäde goldanylýandygy bellenildi. Hususan-da, ýakynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «2025-nji ýyl-Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýeti bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň alyp barýan işleriniň syýasy ulgamda parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga, sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ekologiýa howpsuzlygyny berkitmäge, howanyň üýtgemegi bilen bagly möhüm meseleleri bilelikde ara alyp maslahatlaşmaga syýasy meýdançanyň döreýändigi barada bellenildi.

ÝHHG PA bilen hyzmatdaşlygyň çäginde geçirilýän maslahatlaryň we çäreleriň Türkmenistanyň parahatçylyk we ynsanperwerlige esaslanýan döwlet syýasatynyň dünýä wagyz edilmeginde orny nygtaldy. Duşuşygyň ahyrynda mundan beýläk hem sebit we halkara derejesinde hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça gatnaşyklary ösdürmek barada beýan edildi.

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi