TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TESWIRLER

Ezraýyl bilen Sarsaýylyň duşuşan gijesi

Ýer titreme… Ýer sarsma… Ýer goduklama… Deprem…

 ……………

Aşgabat.

Türkmenistan.

1948-nji ýyl.

6-njy oktýabr.

Gije sagat bir.

………………

Hemmeler ýatyr.

Çagalar ýatyr,

Agalar ýatyr,

Babalar ýatyr,

Käbeler ýatyr,

Obalar ýatyr.

 

Ýatyr nijeler.

Ýatyr ejeler,

Ýatyr bajylar,

Ýatyr hajylar,

Ýatyr hojalar,

Ýatyr gojalar.

 

Ýatyr,

bary ýatyr,

ýatyr bary,

ukuda ýatyr….

 

Ýöne welin

iki sany gurrumsak,

Gözlerini gyrpman,

Dümtünip otyr,

Dümtünip otyr,

Dümtünip otyr…

 

Biri Ezraýyl,

Biri Sarsaýyl,

“Her kim takdyryna

Bolmaly kaýyl!”

Diýip Türkmen taslamasyn,

Ýazýarlar setirme-setir,

Hatarma-hatar…

 

Sagda,

Alynmaly janyň sanawy,

Ýekeme-ýeke hemmesi ýatyr.

Solda,

Dökülmeli ganyň sanawy,

Ýekeme-ýeke barysy ýatyr.

Iki gurrumsak welin,

Henizem

Dowam edip otyr,

Dowam edip otyr…

 

Ezraýyl:

“Aşyklar şäherin et mazarystan,

Bolmaly ol häzir ýer bilen ýeksan…

Buýruga düşdüňmi asla eglenme,

Kemsiz ýerne ýetir sen ony hökman!”

 

Sarsaýyl:

“Düşündim, düşündim,

Goýmaryn kemin.

Arkaýyn bolaýgyn,

Almazlar demin…”

 

Muny eşden Aýyň gözýaşy damdy,

Topraga düşende ses bolup dömdi:

“Türkmen, a-ha-haw Türkmen!

Essiňe gel, aýyl, tiz aýyl!

Ezraýyl don biçdi,

Gelýär Sarsaýyl!”

 

Türkmen hiç sarsmady,

Çünki ol ýatyr…

Ýatana ýylanam degmändir

Diýip, arkaýyn ýatyr…

 

Pikirem ýatyr,

Akylam ýatyr,

Oýdur düşünje-de,

Hemmesi ýatyr,

Barysy ýatyr…

 

Bitmedik ençeme goşgular ýatyr,

Romanlaram şoň ýaly setirme-setir,

Düşünje düzümlerem hatarma-hatar,

Ýatyr bary hiç zatdan etmän heder…

 

Sarsaýyl welin

Ýöräp gidip otyr,

Sagat iki… Ýeriň teýine ýeti,

Nurbaty ÝER bilen ÝEGSANA çatdy.

 

 

Aşakdan ýeri şeýle bir itdi,

Şeýle bir itdi.

Gurrumsagyň özem,

Birsellem özünden gitdi…

 

Ine şeýdip başlady,

Sekize düzüwli

Başky sarsyndy,

Oýan, Türkmen,

Daýan, Türkmen,

Seň täleýiň ters indi…

 

Sarsaýyl mesaž atdy:

“Ezraýyl, nätdim?”

“Sekiziň az bolýar,

Köpelt birini…”

 

Türkmen şonda oýandy-da

Galkyndy…

Ýöne ýatan ýeri

Beter silkindi…

 

Sowul bela!

Sowul bela!

Diýip türkmen galkyndy…

Sowulmady gaýtam beter silkindi.

Ine şeýdip daňdan boldy ikindi,

Söz ýerine agyly sesler indi,

Soňun beýan etmek,

Şeýle bir kyndy,

Şeýle bir kyndy…

 

Akylyňy üýtgetmegem

Mümkindi…

Çünki ýitiren

Adamlarymyz,

Akyldarymyz,

Pähimdarymyz,

……………….

Sanardan kändi,

Jan gaty kändi…

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenlerde aýal-gyzlaryň sarpasy ýokarydyr

Dr. Berdi Saryyew

Üstünlik gazanmak isleýänleriň hökman okaýmaly makalasy

Baş Redaktor

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov

Teswirle