TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Eýranyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň başlanmagy bilen gutlady

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň başlanmagy bilen gutlady.
Eýranyň Prezidentiniň gutlag hatynda şeýle diýilýär:

– Siziň Alyhezretiňizi hem-de Türkmenistanyň halkyny Beýik Biribaryň rehim-şepagatyndan doly mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Bu sahawatly aý dünýäniň musulmanlary üçin ruhy gymmatlyklary artdyrmak, özara düşünişmek we mundan beýläk-de özüňi kämilleşdirmek, raýdaşlyk, jebislik üçin ýene-de bir mümkinçilik bolup durýar.

Beýik Biribardan mukaddes Oraza aýynyň dessurlaryny kabul etmegini, Siziň Alyhezretiňize we dünýäniň ähli musulmanlaryna abadançylyk dileýärin.

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle