TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Eýranyň Prezidenti: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi ugrunda ähli tagallalar ediler

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Onuň dowamynda netijeli döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Halk Maslahatynyň Başlygy mähriban käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly bildiren çuňňur gynanjy, aýdan medet beriji sözleri we doga-dilegleri üçin goňşy döwletiň Baştutanyna minnetdarlyk bildirdi. Munuň özi iki döwletiň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini görkezýär.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti merhumyň ýakynlaryna we dogan-garyndaşlaryna ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny bildirip, Türkmenistanyň halkyna bolsa medet beriji sözleri beýan etdi hem-de Halk Maslahatynyň Başlygynyň käbesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň enesi baradaky nurana ýatlamalaryň şu agyr pursatda güýç-kuwwat we teselli bermegini dileg etdi.

Taraplar söhbetdeşligiň dowamynda türkmen-eýran gatnaşyklarynyň umumy taryhy-medeni köklere, müňýyllyklara uzap gidýän däp-dessurlara daýandygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasy bilen dürli ugurlar boýunça, şol sanda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgeler esasynda ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy.

Halk Maslahatynyň Başlygy bar bolan mümkinçilikleriň doly peýdalanylmagy bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirip, iki döwletiň we olaryň halklarynyň abadançylygynyň bähbidine netijeli işleri alyp barmaga taýýardygyny belledi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Baştutany iki ýurduň dost-doganlyk gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklap, möhüm ugurlardaky netijeli hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdürilmegi üçin mundan beýläk-de ähli tagallalaryň ediljekdigini belledi.

Halk Maslahatynyň Başlygy mähriban käbesi Ogulabat ejäniň aradan çykmagy zerarly bildiren gynanjy we medet beriji sözleri üçin goňşy döwletiň Baştutanyna ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.

Ýene-de okaň

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

TOPH gaz geçirijisi taslamasyny tizleşdirmek üçin Meýilnama gol çekildi

Teswirle