Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi wezipesine girişdi

Eýran Yslam Respublikasynyň täze saýlanan Prezidenti Ebrahim Raisi resmi taýdan wezipesine girişdi. Şu gün Eýranyň milli parlamentiniň binasynda täze saýlanan Prezident Ebrahim Raisiniň wezipesine girişmek dabarasy geçirildi.

Bu dabara Türkmenistandan hem wekiliýet gatnaşdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bu dabara gatnaşdy. Bu barada Eýranyň metbugaty habar berýär.

Eýranyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammed Aşraf Gani, Yragyň Prezidenti Barham Salih bieln bir hatarda 80-e golaý ýurtdan parlament ýolbaşçylary, ministrler we dürli derejedäki wekiliýetler gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, bir gün öň täze saýlanan Prezident Ebrahim Raisi Eýranyň dini Lideri tarapyndan hem tassyklanypdy.

Ebrahim Raisi Eýranyş Meşhed şäherinde dünýä inýär. Ol ýuridiki ylymlary boýunça bilim alýar. Eýranyň prokuratura edaralarynda köp ýyllaryň dowamynda zähmet çekýär. Ýurduň baş prokurory wezipesini hem amala aşyrýar.

Raisi 2017-nji ýylda hem prezident saýlawlaryna gatnaşypdy. Ýöne şonda Hasan Ruhaniden yza galypdy. Ol 2019-njy ýylda ýurduň Ýokary kazyýetiniň ýolbaşçysy wezipesine bellenýär.

Şeýlelikde ol 2021-nji ýylda ikinji gezek prezident saýlawlaryna gatnaşmaga hukuk gazanýar.  Bu saýlawlarda hem ýeňiş gazanyp, Eýranyň täze Prezidenti boldy.

 

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenbaşy deňiz portuny aýlanyp gördi

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar