DÜNÝÄ

Eýranyň prezident saýlawlary üçin Türkmenistanda ses berişlik gurnalar

2024-nji ýylyň 28-nji iýunynda anna güni, Eýran Yslam Respublikasynyň 14-nji Prezident saýlawlary Eýranda we bütin dünýädäki eýranlylar üçin geçiriler.  Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, Türkmenistanda ýaşaýan eýranlylar, Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýa-da Mary şäherindäki baş konsullygynda bu saýlawa gatnaşyp, öz seslerini berip bilerler.

Ýerine ýetirilen işlere esaslanyp, Lotfabad we Aşgabat terminallarynda bu iki ýerde ýerleşýän eýranly sürüjileriň seslerini ýygnamak üçin hem göçme ses gutusy bolar. Bu iki terminalda göçme gutunyň barlygy barada maglumat Eýran Yslam Respublikasynyň ilçihanasynyň web sahypasy we sosial ulgamlary arkaly habar berler.

Eýranyň prezident saýlawy anna güni irden 08:00-da başlar we şol gün agşam sagat 18:00-a çenli dowam eder. Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, şahsyýetini barlamak üçin ses berijileriň haýsam bolsa bir dokumentiniň milli karty, daşary ýurt pasporty ýa-da pasportynyň ýanynda bolmagy zerurdyr.

Eýranyň prezidenti Aýatolla Raisiniň dikuçar heläkçiliginde aradan çykandygy sebäpli, Eýranyň wagtyndan öň geçiriljek prezident saýlawlary 6 dalaşgäriň gatnaşmagynda geçiriler. Saýlaw bäsleşikleri iki hepde öň, çekeleşikler we bilermenler ýygnaklary bilen başlandy we henizem dowam edýär.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis