BIZNES

Eýran wirtual söwda-ykdysady sergisini gurnaýar

2021-nji ýylyň 23-nji fewralyndan 10-njy marty aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Söwda-senagat, dag-magdan we oba hojalyk edarasy (ICCIMA) ilkinji wirtual sergini geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet sahypasynda bellenilýär.

Serginiň onlaýn meýdançasynda öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan söwdanyň, magdan senagatynyň, oba hojalygynyň, hyzmatlaryň, önümçilikleriň mümkinçilikleri we eksporta niýetlenilen önümleri, şeýle hem iş bilen üpjün etmek çygryndaky soňky ýetilen sepgitler görkeziler.

Sergi hakynda goşmaça maglumat we onuň katalogy iňlis dilinde şu internet sahypasynda elýeterlidir: www.iranvirtualexpo.com

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär