Eýnşteýniň golýazmasy auksiona çykarylýar

Albert Eýnşteýniň mundan 100 ýyldan gowrak wagtda ýazan 54 sahypalyk golýazma makalasy satuwa çykarylýar. Fransiýada geçiriljek auksionda taryhy sungat eseri bolan golýazma üçin 2-3 million ýewro tölener diýlip garaşylýar.

Dünýä belli teoretiki fizik Albert Eýnşteýniň golýazmasy auksiona çykarylýar. Golýazmada otnositellik teoriýasynyň deslapky taýýarlyklary bar diýilýär. Fransiýanyň “Aguttes” auksion öýünde satuwa çykaryljak golýazmanyň 2-3 million ýewro satyn alyjy tapmagyna garaşylýandygy mälim edildi. Auksionçy Kristi: “Şübhesiz, bu auksionda iň gymmatly Eýnşteýniň golýazmasydyr” -diýdi.

Golýazmanyň 1913-1914-nji ýyllar aralygynda Şweýsariýanyň Sýurih şäherinde ýazylandygy aýdylýar. Makala şweýsariýaly inžener Mişel Besso bilen bilelikde ýazylypdyr. Kristi, Bessonyň elindäki makalanyň köp ýyllap gaty gowy ýagdaýda saklanandygyny aýtdy.

20-nji asyryň iň beýik alymlaryndan biri hasaplanýan Albert Eýnşteýn otnositellik teoriýasyny esaslandyryjylaryň arasyndadyr. Eýnşteýn 1921-nji ýylda Nobel baýragyny aldy. Meşhur medeniýetde-de alym hasaplanýan Eýnşteýn kwant mehanikasyna goşan goşandy bilen hem tanalýar.

Albert Eýnşteýn hakda birneme näbelli zat hem bar.

Umuman aýdanyňda, adamlar Albert Eýnşteýniň atom bombasyny oýlap tapandygyny we otnositellik teoriýasyny açandygyny bilýärler, ýöne olar hakda bilýänleri köplenç doly däl ýa-da ýalňyşdyr. Mysal üçin, 20-nji asyryň iň beýik alymlaryndan Albert Eýnşteýn Ýaponiýany atom partlamasyndan soň: “Bilsem gulpçy bolardym” diýdi. Ýöne köplenç adamlar Albert Eýnşteýn ABŞ bilen hyzmatdaşlykda atom bombasyny tapdy diýip pikir edýärler. Şeýle-de bolsa, nasist Germaniýasy atom bombasynyň üstünde işleýändigi sebäpli Eýnşteýn ol ýerden gaçypdyr. Edil şonuň ýaly-da, “Manhattan” taslamasyndaky atom bombasynyň üstünde işlemekden ýüz öwüripdir.

Eýnşteýniň jesedini barlagdan geçiren patolog, Eýnşteýniň beýnisini ogurlap, ony 20 ýyllap bankada saklapdyr. Eýnşteýine Ysraýylyň prezidentligi teklip edildi, ýöne özi ret edipdir. Eýnşteýniň matematikadan galanlygy gaty ýalňyş pikir. Eýnşteýn 12 ýaşyndan matematiki düzgünleri ýazyp başlady. Hatda 15 ýaşynda-da diferensial we aýrylmaz dersler boýunça ýöriteleşipdir. Matematika we fizika boýunça näçe üstünlik gazansa-da, Eýnşteýn daşary ýurt dillerini gowy bilmeýärdi, diňe latyn dilini gowy görýärdi. Hatda Şweýsariýadaky akademiýanyň synagynda daşary ýurt dili bölümini hem ýeňip bilmedi. Eýnşteýn 4 ýaşyna çenli gürläp bilmedi. Belki, bu onuň fizikadaky abstrakt işine kömek eden bolsa gerek.

 

Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawy ýerine ýetirilýär

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar