TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Eýfel diňi täzeden açyldy

Koronawirus ýokanjy sebäpli ýapylan Fransiýanyň paýtagty Pariž şäheriniň nyşany bolan Eýfel diňi täzeden açyldy. 9 aýdan soňra açylan Eýfel diňiniň ýokarysyna çykmak isleýänleriň sany birnäçe sagadyň dowamynda yzygidelri ýokarlandy.

Mundan ozal, Eýfel diňi diňe Beýik Watançylyk urşy döwründe uzak wagtlap işlemän durupdy. Eýfel diňine gelýänler sanjym bolmaly we koronawirus ýokanjyna garşy testden geçendigi baradaky kepilnamasyny görkezmeli.

Häzirki wagtda syýahatçylyk möwsüminiň dowam edýän döwründe Italiýa we Ispaniýa döwletlerinden has köp möçberde syýahatçynyň gelmegine garaşylýar.

 

Stambuldan Türkmenabada ýörite uçar gatnawy

 

Ýene-de okaň

Türkiýe wizesi barada täze maglumat :mobil biometrika

Baş Redaktor

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

Teswirle