No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:01
No menu items!
Home ESASY HABAR Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy Aprelde

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy Aprelde

Geçen ýylyň Aprel aýynyň 30-nda geçirilen žurnalistleriň arasyndaky şaşka ýaryşyna uly gyzyklanma bolupdy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mektebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly tarapyndan  sportuň köpçülikleýinligini artdyrmak maksady bilen bilelikde gurnalýan  žurnalistleriň arasynda her ýylda geçiirilýän şaşka ýaryşy bu ýyl II gezek gurnalar.

Bäsleşigiň esasy maksady Hormatly Prezidentimiziň sporty we bedenterbiýäni ösdürmek babatda öňümizde goýan wezipelerini wagyz etmekden, sportyň görnüşlerini, şol sanda aň-paýhas oýunlarynyň giňden ýaýran görnüşleriniň  biri hasaplanýan şaşka oýnuny ösdürmekden, onuň muşdaklarynyň sanyny artdyrmakdan  we sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak baradaky il bähbitli, ýurt ähmiýetli sargytlaryny durmuşa geçirmäge mynasyp goşant goşmakdan ybaratdyr.

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mektebinde geçiriljek bäsleşik “Makul Hyzmat” Terjime merkeziniň hemaýat bermeginde geçiriler. Bäsleşigiň anyk senesi we beýleki şertleri barada goşmaça maglumatlar ýakynda halk köpçüligine ýetiriler.

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?