30/11/2020 6:51
Home ESASY HABAR Makalalaryňyz üçin biz bilen Habarlaşmak

Makalalaryňyz üçin biz bilen Habarlaşmak

Saýtymyza habar we makala ugratmak üçin biz bilen habarlaşmak isleýän hormatly okyjylarymyz üçin käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris.

“Sizden Gelenler “ bölümine makala ugratmak

“Atavatan Türkmenistan”   halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Sizden gelenler bölümine makala we habar ugratmak isleýän okyjylarymyz atawatanhabar@gmail.com salgysyna makalaňyzy ugradyp bilersiňiz!

“Bäsleşige Eser Ugratmak”

Saýtymyz tarapyndan gurnalýan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi boýunça eser ugratmak isleýän okyjylarymyz biziň atawataneserleri@gmail.com salgysyna öz eserini ugradyp biler.

Telefon belgisi: +993 62 88 02 63

Hormatly okyjylarymyz, öz teklip we bellikleriňiz üçin baş redaktorymyza turkmenlawyer@turkmenlawyer.com  salgysyndan e-poçtanyň üsti bilen iberip bilersiňiz.

Applikasiýamyz iň gysga wagtda täzelener

Hormatly Okyjylarymyz ! Siz şeýle hem, saýtymyzyň Android ulgamynda işleýän Applikasiýasyny  Google Plaý-den “Atavatan Turkmenistan” sözleri bilen gözleg edip tapyp indirip bilersiňiz. Applikasiýamyz häzirki wagtda has döwrebap görnüşe getirilýär we iň gysga wagtda täzelener. Siz şu ýere basyp hem applikasyýamyzy ýükläp bilersiňiz!

Hormatly Okyjylarymyz!

Siz aşakdaky jemgyýetçilik torlarynyň üsti bilen saýtymyza ýerleşdirilen habarlary okap bilersiňiz we halan habarlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Jeýms Bond bu gezek...

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

Instagram hasabymyz

Okap bilersiňiz  Iki günde gyş geldi

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyp bilersiňiz!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

ABŞ-nyň täze hökümeti belli bolup başlady

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden täze hökümetiň düzümini belli etmäge başlady. ABŞ-nyň metbugatynyň berýän habarlaryna görä, ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti Jo Baýdeniň hökümetiniň düzüminde orun...

«Apple» aýdym-saz bäsleşiginniň ýeňijilerini sylaglady

“Apple” kompaniýasy 2020-nji ýyldaky “Apple Music Awards” aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi. Bu barada “RBC Style” kompaniýasynyň habarynda aýdylýar.
Okap bilersiňiz  2020-nji ýylyň iň gowy suratlary
Habara görä, «Ýylyň iň gowy artisti» ugry...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna! Iş wagtynyň ölçegleri 8...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...