No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 6:04
No menu items!
Home ESASY HABAR Hormatly Prezidentimiziň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

Hormatly Prezidentimiziň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

Milli Liderimiz Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary amala aşyrdy. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew hormatly Prezidentimizi mähirli garşylady.

Türkmen we azerbaýjan halklarynyň gatnaşygy diňe bir taryhy doganlyk, köpasyrlyk hoşniýetli gatnaşyklar, kökleriň, diliň, diniň, medeni-ahlak esaslarynyň umumylygy bilen çäklenmeýär. Bu günki gün iki döwletiň halkara we sebitara howpsuzlygy hem-de durnuklylygyny gorap saklamaga we pugtalandyrmaga berk ygrarlydygy türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň esasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek maksady bilen, Bakuwda Türkmenistanyň Söwda öýüni we degişlilikde, Aşgabatda Azerbaýjanyň Söwda öýüni döretmek baradaky meselä içgin seretmegi teklip etdi.

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ulag ulgamy hem barha pajarlap ösýär. Ulag ulgamynda örara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, awtomobil-parom we demir ýol-parom gatnawlarynyň netijeli gurallaryny işläp taýýarlamak arkaly Türkmenbaşy we Baku portlarynyň, şeýle hem Alýat deňiz portunyň mümkinçiliklerinden has netijeli peýdalanmak zerurlygy ýüze çykýar.

Medeni-ynsanperwer ulgam hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Soňky döwürde bu ugruň okgunly ösüşe eýe bolandygyny aýtdy. Ylym we bilim ugurlary boýunça, sungat işgärleriniň arasynda gatnaşyklar giňeldi.

Medeni-ynsanperwer ugurdaky döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmek maksady bilen, Medeniýet günlerini hem-de iki ýurduň döredijilik toparlarynyň we sungat ussatlarynyň özara çykyşlaryny her ýyl guramagy, şeýle hem her ýyl iki ýurduň ýaşlar we çagalar döredijilik toparlarynyň özara çykyşlarynyň guralmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?