TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ertir Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi we maslahat öz işine başlar

Ertir — 19-njy sentýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünliginiň ýurt Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergisi we  «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat öz işine başlar.

«Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde görkezilişi ýaly, bu sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda — Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berlişi ýaly, sergä ýerli ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we kompaniýalaryň 70-den gowragynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Sergi we maslahat öz işini 20-nji sentýabrda tamamlar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle