TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ermenistanyň ýükleri Türkmenistanyň üsti bilen daşalar

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-Senagat edarasynyň ýerine ýetiriji direktory A.Aleksanýan bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň barşynda ulag-logistika infrastrukturasynyň meseleleri we täze logistika ugurlaryny ýola goýmäk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ermenistanyň Söwda-Senagat edarasynyň wekilleri Türkmenistanyň üsti bilen ermeni ýüklerini daşamagyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri baradaky meseläni orta atdylar, şeýle hem göni hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen işewür-hyzmatdaşly we türkmen ýük daşaýjylaryny tapmakda ýardam bermegi Ilçiden haýyş etdiler.

Ilçi M.Aýazow häzirki wagtda Türkmenistanyň sebitde, şeýle hem bütin dünýäde ulag-logistika infrastrukturasyny ösdürmek we bu ugurda birmäçe halkara maslahatlaryny geçirmek bilen bagly başlangyçlar bilen çykyş edýändigini habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen diplomaty söhbetdeşlerine ýaňy-ýakynda Türkmenistanda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” halkara maslahatynyň we sergisiniň geçirilendigini aýdyp geçdi. Ol şeýle hem, bu maslahatyň dowamynda bütin dünýäden ulag çygrynda öňdebaryjylaryň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän, ykdysady ýagdaýlaryň çalt üýtgeýän şertlerinde bütindünýä söwdasynyň ösüş mümkinçiliklerini we depginlerini hasaba alýan täze mümkinçilikleri hödürländikleri barada belläp geçdi. Şeýle hem bu abraýly ulag forumynyň dowamynda ulag-logistika infrastrukturasynyň halkara söwdasyny ösdürmekde we ýeňilleşdirmekde orny, halkara ulag-üstüşyr geçelgelerini işjeňleşdirmekde we ösdürmekde döwletara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada pikirleriň alyşylandygyny habar berdi.

Duşuşygyň ahyrynda gürrüňdeşler iki ýurduň arasynda logistik ugurlarynyň ýola goýulmagynyň iki döwletiň hem işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygyny ugrukdyrmaga we mundan beýläk hem ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle