TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ermenistan Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Garnik Aleksandrowiç Badalýan bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda Ermenistanyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Ilçini täze bellenen jogapkärli wezipesi bilen gutlap, türkmen tarapy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmekde bilelikde hereket etmäge we goldaw bermäge taýýardygyny bildirdi.

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky ynamly gatnaşyklar barada aýdyp, taraplar hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge niýetlerini we mundan hem beýläk bilelikdäki hereketleri işjeňleşdirmäge taýýardygyny bellediler. Hyzmatdaşlygyň söwda-ykdysady ugruny maslahatlaşyp, taraplar iki ýurduň arasyndaky şertnama-hukuk binýadyny giňeltmegiň möhümdigini we iki ýurduň işewürler düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini işjeňleşdirmeklige seretmegi ylalaşdylar.

Şeýle hem medeniýet we sport ugurlaryň ösüşine we saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmeklige özara gyzyklanma bildirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle