DÜNÝÄ

Ermenistan Ilçisi diplomatik işini tamamlaýar

2018-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde öz diplomatik işini tamamlaýan Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Wladimir MeruŽanowiç Badalýan bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmen tarapy Ilçiniň Türkmenistandaky diplomatik wezipesiniň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlady. Şeýle hem taraplar gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar we Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň oňaýly ösýändigini belläp, söwda-ykdysady, medeniýet, bilim hem-de sport ugurlarynda gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri barada durup geçdiler.

Duşuşygyň dowamynda Ilçi Ilçihananyň işine yzygiderli ünsi we goldawy üçin türkmen tarapyna sagbolsun aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen tarapy Wladimir Badalýana Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmekde goşan goşandy üçin özüniň minnetdarlygyny bildirip, mundan beýläk hem işinde üstünlikler arzuw etdi.

Ýene-de okaň

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi

Maryda 59 sany täze kotejjler toplumynyň açylyş dabarasy boldy

BAE-niň Merkezi Aziýa maýa goýumlary 13 milliard dollardan geçdi

Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby Türkiýede tanyşdyrylar

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan konsert geçiriler

Türkmenistanyň Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna wekil bellemegine ynam bildirdi