TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­syndan bäsleşik

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10093624 — Su­wy gy­syp ýyg­na­ýan ýo­ka­ry ba­syş­ly so­ru­jy­lar üçin äti­ýaç­lyk şaý­la­ry­ sa­tyn al­mak ba­ra­da BÄS­LE­ŞIK yg­lan etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Şol habara laýyklykda, bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 3-nji martyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle