TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu syýasata laýyklykda, 1-7-nji sentýabr aralygynda asylly däbe öwrülen Milli ene süýdi hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik çagalaryň saglygynyň berkidilmeginiň bähbidine ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goldamaga we wagyz etmäge gönükdirilendir. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi “Türkmenistan” gazetinde habarnama ýaýratdy.

Şoňa görä, hepdeligiň dowamynda ene süýdüniň peýdasy barada giň jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, maglumat bermek-düşündiriş işleri guralýar. Şunuň bilen baglylykda, sentýabr aýynyň birinji on günlüginiň dowamynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde telefon boýunça hünärmenleriň maslahatlary guralýar.

Kiçi ýaşly çagalary ene süýdi bilen iýmitlendirmek meseleleri boýunça sagat 10:00 — 17:00 aralygynda  şu telefon belgileri: 36-82-01; 36-82-04, (11-42; 10-75 içerki telefon belgileri) arkaly ene-atalary gyzyklandyrýan sowallary berip bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle