Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Bilýärsiňmi, bir gün ýeterlik däl …

Bu duýgulary açmak we ähli sözleri aýtmak üçin çäksiz az. Bir zady ýatdan çykarmak, bir sözi sypdyrmak wagtynda aýtmazlyk, beýan etmezlik  halatlary soňra ökünmegimize getirýär … Durmuş çalt geçýär, ýöne geçmişi aýryp, täze gözýetimleri açmagy isleýärsiňizmi?

Onda köp zat saklanýar we wagtyň geçmegi bilen köp zat ýitýär. Diňe manysyz zatlar, ýok bolan suratlar, soň bolsa diňe boşluk galýar. Käte ömrümiziň iň soňky nokadyna barýan ýaly bolýarys, ýöne ýanymyzda ýaşaýyş berýän, başlangyç nokadyny tutýan adamlar bar we olar her pursatda siziň ýanyňyzda bolýarlar, bu ynsanlara Ene diýilýär.

Her bir perzent wagtynda öz enesiniň gadryny bilmeli, we özüniň söýgüsini baryndan artyk bermeli…

Näçe durmuş, ykbal, adamlar, ýönekeý söz “Ene” özünde saklaýar.

Ol perişde ýaly, hemişelik ýakyn, şeýle mylaýym, ak ýürekli, ynsan.

Biderek göwnüne degdiňiz, ýöne bagyşlaýanlygyny we ony gowy görýändigiňizi bilýändir.

Näçe wagt berilýär, näçe diýesim gelýär bagyşlamak üçin…

Eje, meniň üçin senden has möhüm adam ýok. Ejemiň umumy ykrar edilmegine, begenmegine, gamlanmagyna mätäçligi ýok, onuň üçin esasy zat, ähli söýgüsini özüne berýän çagalaryň bolmagy, şonuň üçin ejem meniň üçin iň meşhur ynsan we iň uly asmandaky ýyldyz.Sebäbi onuň mähiri, söýgüsi hiç haçan sönmeýär.

Mähir, adam gatnaşyklarynyň iň ýokary görnüşlerinden biridir, ýürekleri birleşdirýän ylahy baglanyşykdyr. Sözüň söz düzümine has içgin göz aýlasak, onuň “söýgi”, “bagt”, diýen sözler bilen baglanyşyklydygyny duýýarys. “Mähir” sözi maşgalasyna, garyndaşlaryna we umuman adamlara çyn ýürekden dörän söýgi diýmekdir. Söýülmek duýgusy adam üçin iñ gözel duýgudyr.

Mähir köp tarapdan beýan edilip bilner. Bularyň birinjisi enäniň çagasyna bolan söýgüsidir. Dünýäde tükeniksiz we deňeşdirip bolmajak enelik duýgusy ýok. Ene çaga dogurýar, çagasyn ulaldyp terbiýeleýär. Enäniň çagasy bilen ulalmagy, onuň hakda alada etmegi, durmuşynyň ykbalyny yzarlamagy, mähir söýgüsini görkezýän alamatydyr.

Eneleriň hemmesi başga, ýöne olaryň hemmesi söýülýär, olaryň hersi özleriniň mährini söýgüsini bermäge erkindir. Ýürekleri Günüñ ýyly mährinden hem has ýanýar. Gözler içki yşyk bilen şöhle saçýar we geljegimizi, Watanymyzyñ geljegini ýagtylandyrýar. Bagtly maşgalalarda dünýä inen çagalar bolsa geljekdäki ykballarymyzy gurýarlar.

Özümiz taryh döredýäris, özümiziň nesillerimiziň görüp biljek yzyny goýýarys.

Şonuň üçin mähir sözlerini eşiden ýa-da beýan eden badyna, aklyndaky ene oňa ornaşar. Goý, kagyz, galam ýa-da söz bu gatnaşygy suratlandyryp bilmez. Näme diýseňizem, bu tejribe däl.

Mähir, ilkinji nobatda, ýakynlaryňyz bilen paýlaşylýan söýgi. Ene-atanyň çagasyna, çaganyň ene-atasyna bolan söýginiň iň ýokary beýanydyr.

Söýgi, doganlaryň, uýalaryň, garyndaşlaryň we dostlaryň arasynda bar bolan iň mähirli gatnaşykdyr. Söýgi bu daşky gurşawa bolan, Watana bolan, tebigatyň täsin nygmatlaryna, älemiň gözelligine, ähli jandarlara bolan garaýşyny öz içine alýar. Söýgüsiz ýürege bolsa, bular nätanyş we düşünjesiz duýgudyr. Hemme ynsan bir–birege mähir, söýgüsini berse onda onuň ýoly mydama açyk bolar!

 

Nurgeldi Ilgeldiýew,

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar