Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Bilýärsiňmi, bir gün ýeterlik däl …

Bu duýgulary açmak we ähli sözleri aýtmak üçin çäksiz az. Bir zady ýatdan çykarmak, bir sözi sypdyrmak wagtynda aýtmazlyk, beýan etmezlik  halatlary soňra ökünmegimize getirýär … Durmuş çalt geçýär, ýöne geçmişi aýryp, täze gözýetimleri açmagy isleýärsiňizmi?

Onda köp zat saklanýar we wagtyň geçmegi bilen köp zat ýitýär. Diňe manysyz zatlar, ýok bolan suratlar, soň bolsa diňe boşluk galýar. Käte ömrümiziň iň soňky nokadyna barýan ýaly bolýarys, ýöne ýanymyzda ýaşaýyş berýän, başlangyç nokadyny tutýan adamlar bar we olar her pursatda siziň ýanyňyzda bolýarlar, bu ynsanlara Ene diýilýär.

Her bir perzent wagtynda öz enesiniň gadryny bilmeli, we özüniň söýgüsini baryndan artyk bermeli…

Näçe durmuş, ykbal, adamlar, ýönekeý söz “Ene” özünde saklaýar.

Ol perişde ýaly, hemişelik ýakyn, şeýle mylaýym, ak ýürekli, ynsan.

Biderek göwnüne degdiňiz, ýöne bagyşlaýanlygyny we ony gowy görýändigiňizi bilýändir.

Näçe wagt berilýär, näçe diýesim gelýär bagyşlamak üçin…

Eje, meniň üçin senden has möhüm adam ýok. Ejemiň umumy ykrar edilmegine, begenmegine, gamlanmagyna mätäçligi ýok, onuň üçin esasy zat, ähli söýgüsini özüne berýän çagalaryň bolmagy, şonuň üçin ejem meniň üçin iň meşhur ynsan we iň uly asmandaky ýyldyz.Sebäbi onuň mähiri, söýgüsi hiç haçan sönmeýär.

Mähir, adam gatnaşyklarynyň iň ýokary görnüşlerinden biridir, ýürekleri birleşdirýän ylahy baglanyşykdyr. Sözüň söz düzümine has içgin göz aýlasak, onuň “söýgi”, “bagt”, diýen sözler bilen baglanyşyklydygyny duýýarys. “Mähir” sözi maşgalasyna, garyndaşlaryna we umuman adamlara çyn ýürekden dörän söýgi diýmekdir. Söýülmek duýgusy adam üçin iñ gözel duýgudyr.

Mähir köp tarapdan beýan edilip bilner. Bularyň birinjisi enäniň çagasyna bolan söýgüsidir. Dünýäde tükeniksiz we deňeşdirip bolmajak enelik duýgusy ýok. Ene çaga dogurýar, çagasyn ulaldyp terbiýeleýär. Enäniň çagasy bilen ulalmagy, onuň hakda alada etmegi, durmuşynyň ykbalyny yzarlamagy, mähir söýgüsini görkezýän alamatydyr.

Eneleriň hemmesi başga, ýöne olaryň hemmesi söýülýär, olaryň hersi özleriniň mährini söýgüsini bermäge erkindir. Ýürekleri Günüñ ýyly mährinden hem has ýanýar. Gözler içki yşyk bilen şöhle saçýar we geljegimizi, Watanymyzyñ geljegini ýagtylandyrýar. Bagtly maşgalalarda dünýä inen çagalar bolsa geljekdäki ykballarymyzy gurýarlar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklar ösdüriler

Özümiz taryh döredýäris, özümiziň nesillerimiziň görüp biljek yzyny goýýarys.

Şonuň üçin mähir sözlerini eşiden ýa-da beýan eden badyna, aklyndaky ene oňa ornaşar. Goý, kagyz, galam ýa-da söz bu gatnaşygy suratlandyryp bilmez. Näme diýseňizem, bu tejribe däl.

Mähir, ilkinji nobatda, ýakynlaryňyz bilen paýlaşylýan söýgi. Ene-atanyň çagasyna, çaganyň ene-atasyna bolan söýginiň iň ýokary beýanydyr.

Söýgi, doganlaryň, uýalaryň, garyndaşlaryň we dostlaryň arasynda bar bolan iň mähirli gatnaşykdyr. Söýgi bu daşky gurşawa bolan, Watana bolan, tebigatyň täsin nygmatlaryna, älemiň gözelligine, ähli jandarlara bolan garaýşyny öz içine alýar. Söýgüsiz ýürege bolsa, bular nätanyş we düşünjesiz duýgudyr. Hemme ynsan bir–birege mähir, söýgüsini berse onda onuň ýoly mydama açyk bolar!

 

Nurgeldi Ilgeldiýew,

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Angliýa ýeňiş gazanyp bilmedi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň parlamentinde Premýer-ministr Ulukbek Maripow habar berdi. "orient.tm" neşirindäki habara görä, bu mesele Žaparowyň Türkmenistana amala aşyrjak saparynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmeýär. - Gyrgyz Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary bolar. Energetika ugruna...
Türkmenistanyň Hökümeti halkara şertnamalara laýyklykda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplaryny daşary ýurda iberer. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçilýär. Internet neşirine bu barada ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan degişli meýilnamalar babatda habardar edilen talyplar habar beripdir. Döwletiň hasabyna ozal daşary ýurtda bilim alýan we pandemiýa döwründe Türkmenistana gaýdyp gelen talyplary ibermegi guramak meýilleşdirilýar. Şeýle hem Wengriýanyň we...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV Sammitine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. YHG-niň XIV Sammitinde ýurdumyz bu gurama başlyklygy kabul etdi. Şoňa baglylykda, degişli konsepsiýa işlenip taýýarlandy. Ony ýerine ýetirmegiň çäklerinde häzire çenli ministrlikleriň derejesinde birnäçe duşuşyklar geçirildi. Mundna başga-da, iýun aýynda energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygyny, YHG-a agza ýurtlaryň milli statistika edaralarynyň...
Ýurdumyzyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz kanini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam geçirilen mejlisinde bu barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan täze guýylary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmaga halkara bäsleşigi geçirildi. Hytaýyp CNPC kompaniýasynyň täjirçilik teklibi has amatly hasaplanyldy. Kompaniýanyň teklibine laýyklykda, işleri 30 aýyň...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar