TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Ýykylmagy hak edýärmi şol ene

Ir bilen okuwa gidip barýardym

Duşdym ýol ugrunda bir garry enä

Hasanaklap, haýdap ýöräp barşyna

Birden büdräp gitdi ol garry ene

 

Içini hümledip haýdap barşyna

Gören däldir ýatan ullakan daşy

Ony görüp pikir sardy başymy

Ýykylmagy hak etdimi şol ene?

 

Ýok, hak etmez ony hiçbir ene-de

Soraglar keserýär mende ýene-de

Hany nirde ogullary, gyzlary.

Şol tümlükde näme edýärdi ol ene?

 

Edil şol enäniň ýykylşy ýaly

Ýykylandyr ogullaram, gyzlaram

Ýöne ene ýüregi syzyp olary

Diýendir: “Wah balam näme boldy saňa?”

 

Emma bugün ýykylan çagalar däldi

Ýykylan mähirli ak saç enedi

Hol günjük balasyn bagryna basyp

Ogly, gyzy üçin bagryn gerendi

 

Serimde pikirler gelýär yzma-yz

Sygamok käwagt bu pany dünýä

Durmuş nädip beýle zalym bolýarka?

Düýn balasy üçin aglan şol enä

 

Ýalňyzlygy hak etmeýär şol ene

   Ýykylmagy hak etmeýär hiç ene

Ykbal duşuraýsa ýene şol enä

Gujaklap bagryma basardym menä

 

Hiçkim baky däldir pany dünýäde

Eneleň haklary ödenmez asla

Size ýüzlenýärin ogullar, gyzlar

Razy ediň eneleri dünýäde!

Öwezgeldiýew Atajan Öwezgeldiýewiç

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Related posts

International Internet-Free Day

U.S.-Based Getty museum and Turkmenistan’s state museum begin cooperation to preserve a 5th century buddha head through the U.S. Embassy’s Afcp program

Turkmenistan condemns attack on Azerbaijan Embassy in Iran

Teswirle