TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Çuňňur hormatlanylýan Hormatly Prezidentimiz!

Çuňňur hormatlanylýan Hormatly Prezidentimiz!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly senesi — doglan  günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!

«Döwlet adam üçindir! » diýen şygary döwlet syýasatynda baş ýörelge edinen milli Liderimiz halkymyzyň ýaşaýyş- durmuş derejesini barha ýokarlandyrmagyny, ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürilmegini esasy wezipeleriniň birine öwrüldi. Şoňa görä-de, bu ugurda tutumly işler durmuşa geçirilýär. Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde häzirki zaman senagat we ýaşaýyş-durmuş maksatly toplumlaryň gurulmagy yzygiderli dowam etdirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde oňyn özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Siziň öňe sürýän asylly başlangyçlaryňyz Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giňden  ykrar edilýär.

Sizi ajaýyp sene — mübärek doglan günüňiz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden

gutlaýarys! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işleriňiz rowaç, ýaş toýuňyz gutly-mübärek

bolsun, mähriban Prezidentimiz!

 

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

“Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary

Related posts

31st anniversary of the establishment of diplomatic relations between Turkmenistan and the Republic of Korea

International Internet-Free Day

U.S.-Based Getty museum and Turkmenistan’s state museum begin cooperation to preserve a 5th century buddha head through the U.S. Embassy’s Afcp program

Teswirle