TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
WORLD

Ukrainanyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Ukrainanyň Daşary işler ministriniň geňeşçisi Wiktor Anatolýewiç Maýkonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda Ukrain wekiliýetiniň ýolbaşçysy türkmen tarapyny Halkara Bitaraplyk gününi bellemegi bilen gyzgyn gutlady. Türkmen tarapy öz gezeginde hormatly geňeşçä baýramçylygy bellemek bilen bagly geçirilýän çärelere gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bildirdi.

Soňra taraplar Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, we medeni-ynsanperwer ugurlarda alnyp barylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşygyny giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda wekiller, iki ýurduň arasyndaky ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň netijelerini belläp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň zerurdygyny beýan etdiler.

Related posts

USAID Supports Environmental Audit Law in Turkmenistan

Experience a winter fairy tale with the Eastern Express in Türkiye

Events within the framework of the visit of the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia to Turkmenistan

Teswirle