TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Türkmen metbugatynda – 30.01.2019ý.

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly hökümet mejlisini geçirdi», (TDH).
 2. Çeper döredijilik: «Ak güllere waspnama», Baýram Jütdiýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.  
 3. Ykdysady habarlar: «Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri  saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş».
 4. Oba hojalyk habarlary: «Ýerler eýelerine gowuşýar», Hudaýberen Abraýew.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Halkara bilim hyzmatdaşlygy: mähirli duşuşyklar», Amangeldi Orazow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.
 2. Dil bilmek – kämillik», Pirguly Hydyrgulyýew, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.
 3. Iňlis dilini oýunlaryň üsti bilen öwretmek», Maýa Mowlýamowa, Kerki etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň iňlis dili mugallymy.
 4. Medeni habarlar: «Türkmen halk ertekilerinde zenan paýhasy», Güljahan Gummanowa, ylmy işgär.
 5. Dargan galasynyň taryhy», Jangeldi Işankulyýew, Çärjew etrabyndaky 37-nji orta mekdebiň taryh mugallymy.
 6. Oba hojalyk ulgamyndaky habarlar: «Ýer armydy», Jumadurdy Sopyýew, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty.

.

 

«Türkmen dili» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýetiň batly gadamlary», Çemen Kakalyýewa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.  
 2. Medeni habarlar: «Dostluk hakynda rowaýat», terjime eden Bazargeldi Atakow, Akdepe etrabyndaky 24-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Diwala», Şöhrat Abdyýew, Türkmenistanyň at gazanan Žurnalisti.

 1. Bilim ulgamyndakly habarlar: «Dilimizi öwrenmekde golýazmalaryň ähmiýeti», Nurgeldi Tuwakow, kiçi ylmy işgär.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Jöwenden taýýarlanylýan tagamlar», Ogulnabat Goçowa, ylmy işgär.

 

«Ahal durmuşy» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Ahal welaýatynda möhletinden öň çykyp giden welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine 2019-njy ýylyň 31-nji martynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw okruglarynyň araçäkleri».
 2. Medeni habarlar: «Nesillere göreldedir eneler», Şasoltan Abdyllaýewa.

«Zenan bagty», Akmaral Aşyrowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy.

 1. Bilim ulgamyndakly habarlar: «Ökdeler öňe saýlandy», Akmyrat Mürzäýew.  
 2. Çeper döredijilik: «Symrug guş per açdy, ganatyn ýaýdy…», Atamyrat Şagulyýew, mirasgär.
 3. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport habarlary», Ahmet Öräýew, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň işgäri.

 

 

 

 

Related posts

Turkmenistan diversifying economy rapidly

Transport diplomacy: expansion of mutually beneficial cooperation

Ata Watan Eserleri

World Science Day for Peace and Development

Ata Watan Eserleri

Teswirle