TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeler gurlar

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeleri gurmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Lebap welaýatynyň häkimligine Lebap welaýatynyň Çärjew, Saýat, Halaç hem-de Kerki etraplarynda guruljak täze, döwrebap şäherçelerde binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerini utgaşdyrmak, bu işleriň alnyp barlyşyna gözegçilik etmek hem-de şäherçeleriň gurluşygyny tapgyrlaýyn amala aşyrmak tabşyryldy.

Gurluşyk işlerine 2019-njy ýylyň mart aýynda başlamak we bu işleri 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda doly tamamlamak bellenildi.

Related posts

International Internet-Free Day

U.S.-Based Getty museum and Turkmenistan’s state museum begin cooperation to preserve a 5th century buddha head through the U.S. Embassy’s Afcp program

Turkmenistan condemns attack on Azerbaijan Embassy in Iran

Teswirle